Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi strediskom Hotel Steve*** v Liptovskom Mikuláši a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa hotel zaväzuje k poskytnutiu služieb a klient k úhrade dohodnutej ceny. Právny vzťah medzi strediskom Hotel Steve*** a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, iba že by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením hotela (strediska). Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre stredisko Hotel Steve*** záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.
 

Čl. II. Definícia pojmov

1.Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb so strediskom Hotel Steve***.

2. Strediskom Hotel Steve*** sa rozumie prevádzka spoločnosti

iconiX SE
Pionierska 1587/13
831 02 Bratislava - Nové Mesto

IČO: 51157250
DIČ: 2120709250
(ďalej len hotel)

3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie a kongresové služby.

4. Skupinou sa rozumie spravidla 5 a viac osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

5. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

6. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.